TPMSO > 歷史資料 > 歷屆選手

歷屆選手

參賽科目 參賽年份 選手姓名 得獎紀錄
國科 2016 施家揚 金牌
國科 2016 陳毅 銀牌
國科 2016 賴群貿 金牌 理論最高分特別獎 總成績最高分特別獎
國科 2016 宋柏辰 金牌
國科 2015 蔡欣妤 金牌、實驗銀牌
國科 2015 盧貞宇 金牌 理論最高分特別獎 總成績最高分特別獎 實驗金牌
國科 2015 歐庭維 金牌、實驗銀牌
國科 2015 林暐祐 金牌、實驗金牌
國科 2015 陳允禎 金牌、實驗金牌
國科 2015 黃泓諺 金牌、實驗銀牌