TPMSO > 歷史資料 > 歷屆試題

歷屆試題

試題科目 試題年份 中文試題 英文試題 中文解答 英文解答
化奧 2004 6,740K 1,885K 839K
化奧 2003 19,183K 2,367K
化奧 2002 18,400K 3,071K
化奧 2001 534K 1,748K
化奧 2000 763K 1,821K
化奧 1999 427K 1,639K
化奧 1998 315K 1,638K 337K
化奧 1997 373K 1,641K
化奧 1996 278K 1,638K 13,918K
化奧 1995 1,535K